Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Využila som možnosť pripomienkovať opätovne VZN 157 o parkovaní v Košiciach a v lehote do 15.6.2020 som zaslala Magistrátu mesta Košice opätovne návrh na úpravu §9 písmeno f, týkajúceho sa parkovania ťzp motoristov v meste Košice

Mesto Košice má v pláne ešte väčšou úľavou na dani z nehnuteľnosti podporiť vlastníkov nehnuteľnosti seniorov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov v našom meste, čo je vítaná správa. Avšak táto položka sa netýka zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí nie sú a nikdy nebudú z titulu svojho postihnutia byť vlastníkmi nehnuteľnosti. Preto som...

Zapojila som sa do aktivity košickej mestskej časti Západ, ktorá sa volá Nápad pre Západ. Cieľom projektu je "vypočuť hlas občana" a nechať ho rozhodovať a tak realizovať projekty prospešné pre ostatných obyvateľov, ktoré navrhli samotní obyvatelia.

V posledných mesiacoch prebehla rekonštrukcia prevádzky Lidl na Moldavskej ceste v Košiciach, nemohla nikomu uniknúť snaha o byť "smart" IN. Ale vyvstáva otázka na dôvodom prečo sa zabudlo byť aj "smart" out, teda pred budovou prevádzky? Dlhé roky slúžiace 2 Reserve vyhradené parkovacie miesta aj s rampou v tesnej blízkosti ako vchodu do...

Už ste určite postrehli úbytok vyhradených parkovacích miest tzp v meste Košice, hlavne v spoplatnených zonach. Na podklade info zákona sa vie povedať, ako mesto Košice /ne/dodržuje zákony, vyhlášky, normy a medzinárodné dohovory o tvorbe vyhradených parkovacích miest. Na základe nezvratných dôkazov priamo od Mesta Košice som oslovila poslancov v...

K napísaniu dnešného príspevku, ktorý bude akýmsi zamyslením sa, ma naviedlo oznámenie Mesta Košice na ich webovej stránke o zverejnení možnosti pripomienkovať dalšiu úpravu VZN 157 o parkovaní v meste Košice s plánovanou platnosťou od 1.5. 2019.

Odľahčovacia služba je sociálna služba určená IBA fyzickým osobám - opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci príspevku na opatrovanie UPSVR. V čase, kedy sa táto služba poskytuje, sa osobe odkázanej na opatrovanie poskytuje iná sociálna služba, napríklad priamo v domácnosti, v dennom stacionári alebo v...

Za posledný mesiac som podala na Magistráte mesta Košice viacero žiadostí o informácie týkajúce sa vyhradených parkovacích miest v našom meste, stále čakám na kompetentné odpovede a akonáhle ich budem vedieť, oboznámim s nimi verejnosť. Verím, že čoskoro by sme mohli byť svedkami kvalitatívne odlišného prístupu k zdravotne postihnutým motoristom...

viac na BLOG