Vyhradené parkovacie miesta pre tzp občanov v zahraničí

01.06.2018

Inšpirácie a nápady ako by mohli a mali vyhradené parkovacie miesta pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a invalidov vyzerať v našom meste tak, aby skutočne mohli poskytovať službu dotyčnému občanovi. Jednou z mojich priorít bude zasadzovať sa za vytvorenie adekvátnych kultivovaných vyhradených miest pre tzp občanov a invalidov v celom meste Košice a dohliadať na dodržiavanie Vyhlášky......

Parkovanie a vyhradené parkovacie miesta v Košiciach

Spôsob tvorby parkovacích miest pre ťzp občanov rieši vyhláška Ministerstva životného prostredia 532/2002 v platnom znení: Na každej vyznačenej pozemnej parkovacej ploche musí byť vyhradených 4% parkovacích miest, najmenej však jedno, pre ťzp osoby. To znamená, že na každej ulici v meste Košice, kde sú vytvorené parkovacie miesta, musí existovať aspoň 1 vyhradené parkovacie miesto pre ťzp občana, ktorý má oprávnenie využívať takéto parkovacie miesto. Občan ťzp preukazuje svoje oprávnenie využívať takéto miesto Európskym parkovacím preukazom modrej farby. Norma určuje aj rozmery ťzp parkovacieho miesta ako aj zošikmenie obrubníka pre prístup.

Bohužiaľ skutočnosť v Košiciach je taká, že mesto avizuje počet 4% vyhradených miest ťzp, ale podmienka minimálne 1 vyhradeného miesta ťzp nie je dodržaná takmer na žiadnej košickej ulici.

Situácia je kritická hlavne v zónach plateného parkovania, kde mesto nevytvorilo dostatočné kapacity pre občanov s postihnutím na parkovanie, ako príklad uvádzame Mapu bezbariérovosti mesta Košice, ktorú má mesto na vlastnej internetovej stránke https://kosice.sk/static/up_mbb.htm, v zmysle hore spomínanej vyhlášky.