Pripomienka k VZN č.157 rok 2020

14.06.2020

Využila som možnosť pripomienkovať opätovne VZN 157 o parkovaní v Košiciach a v lehote do 15.6.2020 som zaslala Magistrátu mesta Košice opätovne návrh na úpravu §9 písmeno f, týkajúceho sa parkovania ťzp motoristov v meste Košice

nasledovne:

§9 Oslobodenie od úhrady

(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené

f) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 4.

Odôvodnenie:

V zmysle správy o kontrole Mesta Košice Útvarom hlavného kontrolóra mesta Košice pod vedením pána Ing. Galla z 28.5.2020, kontrolovaný subjekt Mesto Košice, str. 40, pod bodom 3.2. v meste Košice boli zistené nedostatky v umiestňovaní, počte i v nevhodnosti parkovacích miest pre ťzp parkovanie po technickej stránke a nedodržiavaní Vyhlášky č.532/2002 Zz.

8.4. 2019 Komisia legislatívno právna pri MZ Košice bez hlbšieho poznania nesprávne vyhodnotila situáciu parkovania občanov s ťzp v meste Košice a tak nevhodne odôvodnila neschválenie môjho návrhu pre úpravu bodu f , o čom svedči Správa hlavného kontrolóra Mesta Košice z 28.5.2020, Kontrolovaný subjekt Mesto Košice str.40, bod 3.2.

https://www.kosice.sk/clanok/legislativno-pravna-komisia-2018-2022

Na zmiernenie dopadu nelichotivej situácie v parkovaní v uliciach mesta Košice pre ťzp občanov v Košiciach som opätovne predložila návrh na úpravu §9 písmeno f .Vytvorte si webové stránky zdarma!